Узбекистан   |x .
СЕИТОВ ПиржанСЕИТОВ Пиржан
/ /
[..1909 - ..]

Род. в Ходжелинском районе.

Родился в семье батрака. Узбек. В КП с 1932. Образование: высшее.

Батрак; учился в сельскохозяйственном техникуме, г. Туткуль 24- 31, окончил; зав земельным отделом Шаббазского района 31-; зам наркома земледелия Каракалпакской АССР - 34; пред. Ходжейлинского РИК 34- 37; полпред Каракалпакской АССР при СНК Узбекской ССР 37- 38; нарком земледелия Каракалпакской АССР 38- 39; уполном. республиканской конторы Госсортфонда в Каракалпакской АССР 39- 39; секретарь Каракалпакского обкома КП(б) Узбекистана по кадрам 39- 40; учился в высшей школе партпропагандистов при ЦК ВКП(б) 40- 41, окончил; пред. СНК Каракалпакской АССР 41- 46; 1-й секретарь Каракалпакского обкома КП(б) Узбекистана 46- 49; 1-й секретарь Каракалпакского обкома КП(б) Узбекистана 50- 52; учился в ВПШ при ЦК КПСС 52- 54, окончил; пред. Совета Министров Каракалпакской АССР 54- 56; зам пред. Совета Министров Узбекской ССР 56- 57; пред. СНХ Каракалпакского экономического района 57- 60; нач. управления бытового обслуживания при Совете Министров Каракалпакской АССР 63-; депутат Верховного Совета СССР 1-5 созыва.

Награды: орден Ленина; орден Ленина; орден Трудового Красного Знамени; орден Знак Почета.

Источники: "Советская Каракалпакия", №52, 11.03.58, Нукус, с.3.

данные К.В.Скоркина

  Добавить сведения
17:16 06.11.2017  зухра

Пиржан Сеитов 1909жылы "Хатеп" ауылында тууылган.Ол азелий аумети журискен бахытлы инсан. 1925-жылы Каракалпакстаннын сол уакыттыгы басшылары К.Ауэзов, К.Нурмухамедов, К.Алламбергеновлардын уйгарыуы бойынша бир топар жергиликли миллет жаслары Торткульдеги пахташылык техникумына окыуга жибериледи. Олардын арасында Пиржан Сеитов бар еди.
1931-жылы жана питкерип шыккан 22 жасар жас жигит областьлык жер болими баслыгынын орынбасары лауазымына тайынланады, кейин еки жыл Шаббазда жер болимин баскарып, районда дара дийкан хожалыкларынан колхозларды, Шымам-арна менен Кызыл-кала каналларын казыуды шолкемлестириуге белсене катнасады. Хожели районлык совети аткарыу комитетинин баслыгы болып ислеген(2-жыл) дауиринде районнын ондириуши кушлерин рауажландырыуга багдарланган анык усыныс хам басламалары менен козге туседи. 1935-жылы республика Халык Комиссарлар Советинин баслыгы К.Ауэзов Хожели районы басшыларынын Шоманай-арнанын аяк бетин казыу, партау жерлерди ашыу бойынша усынысын коллап-кууатлайды.
Буннан кейинги дауирде Пиржан Сеитов республика жер ислери бойынша халык комиссары, Госсортфондтын конторасы баслыгы болып иследи. 1934-1940 жыллары областлык партия комитетинин кадрлар бойынша секретарлыгына котерилди. Фашистлик Германия елимизге урыс ашып, халкымыздын басына жуда ауыр кунлерди салды. Усыган байланыслы Пиржан Сеитов баскарган республика хукимети елдин белсендилери менен кыстаулы жыйналыс откерип, ен зарур деп есапланган жумыслардын багдарын белгилеп алды хам халык хожалыгын токтаусыз рауажландырыу, мамлекетке коп пахта хам галле жеткерип бериу, фронтка кеткен жауынгерлердин шанаракларына жардем уйымластырыу усаган коплеген кыстаулы илажларды амелге асырды. Сол ауыр сынаклы жылларда республиканын басшысы сыпатында Ана-Уатан, миллеттин алдындагы уазыйпасын терен тусинип жасады хам бул миннетти толык аткара билди.
Урыс басланган даслепки жыллырда халкымыз бисетинде бар сонгы тийини, хате корасындагы жалгыз сыйырын да сатып, фронтка жардем ушын акша, галле жыйнап жонелтти. Пиржан Сеитов кыйын дауирде жети жыл республика хукиметине басшылык етти. 1947-жылы областлык партия комитетинин биринши секретары болып сайланды. Ол уакытта урыстан халсизленген халык хожалыгын кайта тиклеу жумыслары фронт жылларындагы кыйыншылыклардан женил емес еди. Себеби, республикамыз аймагында изертленген жер асты казылма байлыкларынын аз болыуы, улкемизде самолет пенен пароходтан баска темир жол хам кууатлы автомобиль транспортына ийе емеслигимиз ондириуши кушлерди рауажландырыуга кесент жасады. Айне усы жылларда республикамызда Жоллыбек ага Сейтниязов, Каллибек ага Камалов, О.Сапаров, Н.Курбанов, К.Сейтмуратов, Д.Ешимбетов, К.Абдиров, С.Насыров усаган басшы кадрлар осип жетилисти. Усындай талантлы ел басшылары менен Пиржан Сеитов колга-кол усласып, ойласык пенен жемисли бирге ислести.
Бул дауирде мадений объектлер, турак жайлар салыуга карежет жетпей атырган бир уакытта Чарджоу-Конырат темир жолы курылысынын басланыуы хам иске асырылыуы халык кахарманлыгын айкын нышаны болды. Дарганатадан Туйемойынга дейинги 160 километр аралыкка топырак уйиу хам рельс тосеу бойынша белгиленген жумысларды муддетинде орынлады.
1952-жылы Хожелиге биринши поезд келип, ол халык хожалыгымызды рауажландырыуга, халкымыздын социаллык-мадений турмысын жаксылауга хызмет етти. Пиржан Сеитов 1954-жылы Москвадагы жокары партия мектебин питкерди. Сол жылы ол екинши марте республика Министрлер Советинин баслыгы етип тайынланды. Каракалпакстанда дийханшылык пенен бир катарда санаатты рауажландырыу ушын Кобак, Пахта-арна, Кырккыз каналларын казып, улкен суу тармакларын дузиу басламалары алга сурилди хам амелге асырылды. 1958-жылы Нокисте гош комбинатын, темир-бетон буйымлары заводын, Хожелидеги май заводы хам Шымбайда май агартатугын цех, балык заводы жане баска да курылысларды салыу иске тусириу белгиленди.
Солардын бири ози 1955-жылы биринши гербиши калаган Такыятас ГРЭСи иске тусиуин хам Амударьяга копирдин салыныуына оз улесин косты. 1959-жылы Пиржан Сеитов Озбекстан Компартиясынын 14-ши съездинде сойлеген созинде Каракалпакстаннын жер асты байлыкларын озлестириу хам баска да санаат карханаларын салыу зарурлигин котерип шыкты. Пиржан Сеитов еки марте Обкомнын биринши секретары, Совнархоздын баслыгы, "Узсельхозтехника" бирлеспеси, "Каракалпакирсовхозстрой" баскармасынын баслыгы болып иследи. Бес марте аукамлык жане Озбекстан хам Каракалпакстан Жокаргы Советлерине депутат болып сайланды.
Бизлер ойламизки акемиз Пиржан Сеитов жаркын келбети республикамыздын жасларына, тууылган елге, халыкка хадал хызмет етиудин айкын улгиси болып калады.


17:41 06.11.2017  зухра

Юртимиз келажаги, халк фаравонлиги учун жон фидо килган инсонларни халкимиз доимо хурмат килган, ардоклаган. Шундай инсонлардан бири болган Пиржан Сеитовни биз хеч качон унутмаймиз.

Тарихка солиб назар
Гурухланамиз ундан,
Куеш нури мисли зар
Фахрланиб Сеитовдан.
Хош, ким у, Пиржан Сеитов?
Куксида ботр юраги,
Кораколпок элини
Кувватлаш унинг тилаги.
Халкнинг келажаги
Ташвишга койди уни,
Элига мадад болиб
Мехнат килди кун-туни.
Хожайли, Шоманайда
Колдирди учмас номин,
Келажак авлодимиз
Тотди унинг сув-нонин.
Еш авлодга ургатиб,
Пиржан Сеитов елини.
Кокка караб бой шозар,
Коракалпок ели колини.
Пиржан Сеитов хаети
Тарихимизда колиб,
Биз педагог издошлар
Ундан урнаклар олиб.
Келажак авлодларга
Берамиз хает сабогин
Коракалпок элида
Яратиб шухрат богин.
Келажак авлодлари
Окиб билим олишар,
Бобомиз издошлари
Унга хамрох болишар.
Пиржан Сеитов отадан
Миннатдормиз мангу биз,
Унинг мехнат елини
Абадий давом этамиз.

Коракалпокистон Республикаси Тахиатош тумани ХТВга карашли 4-сонли мактаб укитувчиси Тажимова Махсуда.


  © CentrAsiaВверх